Privacyreglement

Privacyreglement Kinderdagverblijven Mimiko Kinderopvang B.V.

Wet- en regelgeving

Mimiko Kinderopvang B.V. volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. Onder de zogenoemde AVG krijgt u meer en verbeterende privacy rechten.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Mimiko Kinderopvang B.V. beschikt over een aantal persoonsgegevens van u en uw kind. Het bewaren van deze gegevens is nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website uw kind inschrijft voor een van onze opvanglocaties, dan vragen wij uw persoonsgegevens. Als u geen persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens vanuit het inschrijfformulier en kind-registratiekaart om:

  • Uw aanvraag af te handelen;
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten;
  • Facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren;
  • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst;
  • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen;
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt;
  • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren;
  • Gebruik te maken van Klasbord (foto-app), voor meer informatie over uw privacy rechten op Klasbord, verwijzen wij u naar het privacyreglement op de website van Klasbord: https://klasbord.nl/privacy-statement/

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Mimiko Kinderopvang B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. Doordat wij wettelijk verplicht zijn om de financiële administratie minimaal 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst, verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen 8 jaar.

Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?

Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden verwerkt door onze organisatie. Mimiko Kinderopvang B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo verstrekken wij financiële gegevens aan ons boekhoudkantoor, de belastingdienst en mocht het nodig zijn aan een incassobureau.

Welke rechten heeft u over uw persoonsgegevens?

U heeft het recht van inzage op uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft het recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft het recht op gegevensverwijdering indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden. U heeft het recht om mee te denken bij besluiten die over uw gegevens gaan, mocht u ideeën hebben hoe de privacy nog beter beschermt kan worden, dan horen wij dat graag. Heeft u een verzoek op een van bovenstaande rechten? Laat het ons weten via: info@mimiko-kinderopvang.nl. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Bovendien kunt u ook contact opnemen als u meer informatie wenst of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben procedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Halfjaarlijks wordt er een validatie uitgevoerd om op dit proces te reflecteren en waar nodig aan te passen. Hierbij kijken wij specifiek of er dingen aangescherpt dienen te worden. Mimiko Kinderopvang B.V. gebruikt uw persoonsgegevens niet buiten de EU, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gebruik van cookies en IP-adres op onze website

Onze website maakt gebruik van cookies en bewaard het IP-adres van uw computer. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Ze helpen ons inzien hoe u onze website gebruikt en hoe wij hem klantvriendelijker kunnen maken. Ook zorgen ze ervoor dat fouten snel worden opgespoord. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens via onze website ziet u een klein symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. U kunt dit controleren door op het symbool te klikken. U krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

Verwijderen cookies

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van de website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de ‘Help’ functie van uw browser.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacyreglement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via: info@mimiko-kinderopvang.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht eveneens melden via dit emailadres. U kunt in het onderwerp laten weten dat het over privacy gaat en de mail richten aan Anna Rademakers.

Wijziging en datum

De tekst van dit privacyreglement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Wij behouden ons het recht om waar nodig wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacyreglement vinden, dit is op onze website www.mimiko-kinderopvang.nl helemaal onderaan onder: ‘Privacyreglement’.

Dit privacyreglement treedt in werking vanaf 25 mei 2018.